Mentorklubi

                      Lääne-Virumaa MTÜ-juhtide mentorklubi

September 2011 – märts 2012

 

Mentorlus on üha enam kasutust leidev algajate juhtide arengut toetav meetod. Mentorlust on enim praktiseeritud ettevõtluses, ent viimastel aastatel ka mittetulundussektoris.  Mentorlust võib defineerida kui partnerlussuhet, mida võib käsitleda arenguteekonnana, kus mentori ehk juhendaja roll on olla arendav partner, suunaja, innustaja ja julgustaja mentiile ehk õppijale. Mentori ehk tugiisiku rolliks on jagada teadmisi ja kogemusi, eelkõige aga suunata mentiid ehk nõustatavat mõtlema nii, et mentii ise jõuaks oma probleemi efektiivsema lahenduseni. Mentii roll on olla avatud ja aktiivne, küsida, olla valmis kuulama ja nõu kuulda võtma. 

 

Eestis on mentorluse suurimaks propageerijaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), kes käivitas 2007. aastal ärimentorluse eeskujul mentorprogrammi ka mittetulundusühingutele.

 

Lääne-Virumaa MTÜde mentorklubi eesmärk on tõsta Lääne-Virumaa vabaühenduste tegevusvõimekust ja professionaalsust ning suutlikkust kaasa rääkida kodanikuühiskonnas aktuaalsetel teemadel.

 

Mentorklubi kohtumiste käigus pakutakse vähese kogemusega  (tegutsenud 1-3 aastat) vabaühenduste juhtidele võimalust saada tuge kogenud (tegutsenud vähemalt 5 aastat) ühenduse juhtidelt ja hankida MTÜ juhtimiseks ning arendamiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi. Mentorklubi on hea võimalus sõlmida uusi tutvusi ning laiendada suhtevõrgustikku. Tegemist on pilootprojektiga Lääne-Virumaal, mille käigus selgub täpsemalt mentorklubi vajadus ja sobivus siinsete ühenduste eestvedajate jaoks.

 

Lääne-Virumaa mittetulundusühenduste juhtidele mõeldud mentorklubi projekt kestab 7 kuud, septembrist 2011 kuni märtsini 2012.

Mentorklubi tegevuse käivitamiseks korraldatakse mentorluse baaskoolitus nii mentiidele (30. septembril ja 3. novembril 2011) kui mentoritele (20. oktoobril 2011). Mentorklubi kohtumised toimuvad viiel korral, sagedusega üks kord kuus, laupäeviti. Üks kohtumine kestab 4-5 tundi.

 

Mentorklubi kohtumistel toimub struktureeritud arutelu mentiide jaoks olulistel teemadel. Samuti on kohtumistel ette nähtud aeg omavaheliseks suhtlemiseks ning kogemuste ja mõtete jagamiseks. Mentiid püstitavad juhendajate kaasabil endale eesmärgi,  mille täitmist toetab mentorklubi tegevus. Kohtumiste vahepealsel ajal toimub töö ja õppimine paarimentorluse põhimõtete järgi, kus mentiidel on kanda aktiivsem roll ja võimalus küsida mentorilt nõu ja pidada aru kokkulepitud viisil (kohtumine, helistamine, e-posti teel). Kahel mentorklubi kohtumisel toimub aruteludele lisaks minikoolitus avaliku sektori ja ärisektori toimimise eripärade tundmaõppimiseks.

 

 • Mentorklubis osalejad:

 •  

  a) Mentorklubi pakub kolleegilt-kolleegile õppimise võimalust 17 mentiile ehk juhendatavatele, kellel on olemas 1-3 aastane MTÜ juhtimise kogemus. Mentii on motiveeritud ühingut arendama ning tal on järgmised isikuomadused: valmidus õppida ja suhelda; ettevõtlikkus saadud teadmisi ellu rakendada; julgus käivitada uusi projekte; valmidus jagada uusi teadmisi ning kaasata teisi ühenduse liikmeid organasitsiooni arendamisse.

   

  b) Mentorklubis osaleb 9 mentorit ehk kogenud MTÜ juhti Lääne-Virumaalt. Mentorid on vabatahtlikuna valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi alustavate ühenduste juhtidega. Lisaks on mentori olulisteks omadusteks soov suhelda, valmisolek õppida, olla avatud mõtlemisega, paindlik ja sõbralik ning oskus oma aega planeerida.

   

  c) Mentorklubis osalemine on tasuta. Transpordikulud katab iga osaleja ise.

   

  d) Mentorklubi tegevust koordineerib projektijuht Katrin Uudeküll.